Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Polska
02 maja 2024

233. rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja.

Sejm Czteroletni, pierwszy w Europie i drugi na świecie, uchwalił podstawową ustawę w 1791 roku. Główny Urząd Statystyczny przypomina, że wcześniej, w czerwcu 1789 roku, ów sam Sejm, zwanym Wielkim, przyjął konstytucję „Lustracya dymów i podanie ludności” – pierwszy spis ludności na ziemiach polskich. W spisie zawarto nie tylko liczebność ludności, ale również jej strukturę społeczno-zawodową. Nie był to spis imienny, a druki wypełniano osobno dla każdej nieruchomości. Choć nie objął on grup uprzywilejowanych, takich jak szlachta czy duchowieństwo, to nadal stanowi bazę do oszacowania liczby ludności Rzeczypospolitej z końca XVIII wieku.

Ostatni narodowy spis ludności odbył się w 2021 roku. Analiza jego wyników zakończyła się w tym roku. Wyniki tego spisu dostępne są na stronie spis.gov.pl oraz w systemach bazodanowych, takich jak Bank Danych Lokalnych, Dziedzinowe Bazy Wiedzy i Portal Geostatystyczny na stronie informacyjnej GUS.

Czytaj również:


Dodaj komentarz